RV4 Sandvoll-Amundrud

Om prosjektet

På oppdrag for Statens vegvesen skal Anlegg Øst Entreprenør AS stå for breddeutvidelse av eksisterende riksveg 4 mellom Sandvoll og Amundrud. Arbeidet omfatter breddeutvidelse og utbedringer av en strekning på totalt 3670 meter, dimensjonert for 80 km/t. Vegen får tre felt og midtdeler, mellom Sandvoll og Amundrud i Gran kommune. Parsellstart er ved kryss med fv. 34 ved Sandvoll/Jaren/Gran rådhus, og ender sør for kryss Amundrud.

Ved kryssområde Mohagen vil eksisterende bru utvides, og det blir tilpasning av eksisterende ramper og forlengelse av eksisterende større overvannsrør under bru. Dagens kryssramper og T-kryss med Mohagavegen beholdes som i dag, med mindre tilpasninger i forhold til at Rv 4 utvides mot øst. Akselerasjons- og retardasjonsfeltene langs Rv 4 forlenges, slik at de tilfredsstiller dagens krav for standardklasse U-H5. Dette innebærer at selve kjørevegen med skuldre har en bredde på 14,25 meter, inkludert forbikjøringsfelt i nordgående retning på hele strekningen.

Per november 2021 er arbeidet i tidlig startfase med oppstart av vegetasjonsrydding. Det vil bli sprengningsarbeider mellom kl: 0900-1500 og 1800-2000 mandag til torsdag og kl: 0900-1300 på fredager.

Prosjektet innebærer også:

  • Trafikksikkerhetstiltak langs Rv4
  • Både bruer og kulverter som skal utbygges/utvides eller forlenges
  • Fem ulike konstruksjoner som skal bygges ut (tre bruer og to kulverter)
  • En konstruksjon bru som skal rives
  • 5 km med rekkverk og midtrekkverk
  • Overvannshåndtering
  • 40 000 kubikk med fjell som skal sprenges ut langs Rv4
  • Ny avkjøringsrampe på om lag 500 meter til Rv4 ved Sandvoll
  • Ny asfaltering av Rv4

Arbeidet skal stå ferdig sommeren 2023


Det er for øyeblikket ingen planlagte sprengninger i dette prosjektet. Meld deg på varslingslisten for å få tilsendt SMS i forkant av neste sprengning.

Nabokontakt

Arne Morten Ramsrud
E-post: arne.morten@anlegg-ost.no
Telefon: 97054513

Varslingsrutine

Planlagte salver du ser her på denne siden er veiledende, det er SMS før sprengning som er gjeldene.

Vi sender ut SMS ca. 15-30 min før sprengning, i tillegg vil det varsles med sirene.

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er GJ Entreprenør AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern