Fv. 60 Blindheim - Flisnes

Om prosjektet

Bertelsen & Garpestad signerte i Januar kontrakt med Møre og Romsdal fylkeskommune på prosjektet fv. 60 Blindheim – Flisnes.

Prosjektet skal øke trafikksikkerheten for alle trafikanter og forbedre miljøet gjennom opprydding av kryss, tilrettelegging for gående og syklende, samt for kollektivtrafikken.

Det planlegges en ny rundkjøring ved Blindheimshallen, som vil fjerne flere farlige kryss: Krysset mot nord ved Blindheimshallen, det firesporede krysset i Puskhola, og kryssene ved Eikenosen og Hjelldalen. Det planlegges midtrekkverk på fylkesveien for å hindre møteulykker. Mot sør planlegges det et nytt sidesystem med en ny del av Ramsvikveien. Mot nord er Puskholeveien planlagt utvidet til to kjørefelt med fortau og toveis sykkelvei. Nye underganger ved Blindheimshallen og Puskhola, fortau langs Ramsvikveien og Puskholeveien, samt ny gang- og sykkelvei på nordsiden av fylkesveien mellom Nyledbakken og Flisnes, vil gi betydelig økt trygghet for myke trafikanter. Sammenhengende gang- og sykkelvegsystem som knytter området sammen. Det planlegges tre bussholdeplasser på hver side av veien som blir oppgradert til dagens standard. Støyskjermingstiltak langs fylkesveien vil gi bedre bomiljø og oppholdsforhold i hele området.

Sprengningsarbeidene starter våren 2024 og forventes ferdige til høsten.


Område Volum Tidspunkt
Fv. 60 Blindheim - Flisnes
Salve nr 39 i området
Salve 39
93 m³ I dag
kl 12:30
Fv. 60 Blindheim - Flisnes
Salve nr 40 i området
Salve 40
94 m³ I dag
kl 19:00

Sprengningsarbeider

Sprengning vil bli varslet med sirene.

Ved sprengningsarbeid, er det viktig å holde avstand og følge instruks fra vaktposter. Det er ingen adgang for uvedkommende inn på anleggsområdet. Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel ca. 30 min før sprengning. Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende, men det kan oppstå forsinkelser av ulike grunner.

Benytt påmeldingsskjema på denne siden for å melde deg på eller av varslingstjenesten.

SMS varsling

Ved å melde seg på SMS varsling vil man motta SMS i forkant av hver sprengning som blir utført i det gitte området man har meldt seg på varsel.

Nabokontakt

Nabokontakt Bertelsen & Garpestad:

Nabokontakt Møre og Romsdal Fylkeskommune (byggherre):

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er Bertelsen & Garpestad AS. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern