Hålogalandsvegen

Om prosjektet

OPS Hålogalandsvegen vil bli Nord-Norges største samferdselsprosjekt gjennom tidene. Veianlegget skal gi bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet i regionen, og vil knytte Sortland, Kvæfjord, Lødningen, Tjeldsund og Harstad tettere sammen. Når veien står klar, vil det bli betraktelig redusert kjøretid på strekningen.

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. Av resterende bygges 35 kilometer i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje.  I tillegg skal det bygges 22 broer. Skanska vil videre stå for vedlikehold og drift i en 15-årsperiode fra ferdigstillelse av bygging.

Prosjektet omfatter følgende strekninger:

  • RV. 85 fra Sigerfjordtunnelen til Gullesfjordbotn
  • E10 fra Gullesfjordbotn til Tjeldsund bru
  • RV. 83 fra Tjeldsundbrua til Fauskevåg
  • rv. 85 fra Kåringen til Fiskefjord

Skanska er utførende totalentreprenør, med Hæhre som underentreprenør. Fordelingen vil bli: Skanska er utførende entreprenør på E10 fra Fiskefjord til Tjeldsund Bru, rv83 fra Tjeldsundbrua til Fauskvåg, og rv. 85 fra Kåringen til Fiskefjord, det vil si alle arbeider øst for Kanstadbotn. Hæhre er utførende entreprenør på strekningen vest for Kanstadbotn, som vil si rv. 85 fra Sigerfjordtunnelen til Gullesfjordbotn, samt E10 fra Gullesfjordbotn til Kanstadbotn.

Prosjektet har følgende hovedmål:

  • Knytte regionen tettere sammen, sikre regional utvikling og gi bedre forutsetninger for næringslivet.
  • Øke fremkommeligheten og redusere antallet ulykker og farlige situasjoner.
  • Korte inn E10 fra Tjeldsund bru til Langvassbukt med 30 km.
  • Redusere reisetiden på strekningen med 39 minutter.
  • Sikre bærekraftig gjennomføring av kontrakten med krav til ivaretakelse av ytre miljø og bidrag til klimagassreduksjon.

» Les mer om prosjektet hos Statens vegvesen


Område Volum Tidspunkt
Håloglandsvegen
Salve nr 262 i området
Salve 262
404 m³ I dag
kl 18:30
Håloglandsvegen
Salve nr 190 i området
Salve 190
5713 m³ I morgen
kl 19:00
Håloglandsvegen
Salve nr 189 i området
Salve 189
292 m³ 01.07.2024
kl 14:45

Sprengningsarbeider

I forbindelse med bygging av prosjektet vil det tidvis foregå sprengningsarbeider i anleggsområdet. For å sikre at rystelsene fra sprengingen ikke overstiger tillatte grenseverdier, vil det settes opp rystelsesmålere på de mest utsatte eiendommene. De aktuelle grunneierne vil bli kontaktet direkte. Man vil imidlertid kunne kjenne rystelser under arbeidene og føle ubehag, selv om disse ikke er til fare for byggene. Man må regne med støy fra boringen og når salvene går.

Varslingsrutine

Sprengning vil bli varslet med sirener i ett minutt med korte støt, sirene stoppes før salven detoneres.

Som med annet anleggsarbeid, men særs ved sprengningsarbeid, er det viktig å holde avstand og følge instruks fra vaktposter. Det er ingen adgang for uvedkommende inn på anleggsområdet. Personer som melder seg på varslingslisten får SMS-varsel omtrent 30 min før sprengning. Informasjon om sprengning som publiseres på denne nettsiden er veiledende. Det er SMS som sendes ut i forkant av sprengning som er gjeldende, men det kan oppstå forsinkelser av ulike grunner. Ved større forsinkelser så vil det komme ny SMS med oppdatert skytetid.

På denne siden kan du abonnere på varsling i ditt nærområde. Fyll inn kontaktinformasjon og velg det området som ligger nærmest ditt nabolag.

Evakuering

For å ivareta sikkerheten til tredjepart kan det i enkelte tilfeller bli aktuelt med evakuering av hus i forbindelse med sprenging. Det vil da komme en representant fra utførende entreprenør omtrent 2 timer før sprenging for å varsle. Hvis ingen er hjemme blir det lagt igjen lapp med tidspunkt for sprenging. Ca. 15 minutter før sprenging vil det komme en representant fra prosjektet for å ta med seg berørte parter til sikret område.

Nabokokntakt

Generelle spørsmål om prosjektet:
kontakt.halogalandsvegen@skanska.no

Øst for Kanstadbotn (Skanska):

Vest for Kanstadbotn (Hæhre):

Generelle spørsmål om prosjektet:
e10rv85haehre@akh.no

Personvern

Behandlingsansvarlig på dette prosjektet er SKANSKA Region Samferdsel & Energi. For mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles for å sende ut og dokumentere varsler om sprengningsaktiviteter, se personvernerklæring til behandlingsansvarlig.

Blastmanager er en databehandler som behandler personopplysningene dine på oppdrag av entreprenøren for å sende ut og dokumentere varsler. Vår behandling av personopplysningene dine reguleres av en databehandleravtale mellom oss og entreprenøren.
Mer informasjon om personvern